Godkendelse af KTO-forliget er udskudt

4. marts 2013 af Benny Andersen

KTO har i dag på et repræsentantskabsmøde besluttet at udsætte stillingtagen til KTO-forligene på henholdsvis det kommunale og regionale område, indtil der optages reelle forhandlinger på undervisningsområdet.

KTO’s forhandlingsudvalg, som jeg er en del af, udtaler i den forbindelse:

”I KTO har vi givet hinanden håndslag på, at ingen efterlades ”på perronen”.
Selvom der nu forligger et KTO-forlig på både det kommunale og regionale område, samt en lang række resultater på de enkelte overenskomstområder, kan vi konstatere, at arbejdsgiverne ikke har ført reelle forhandlinger med lærerne. Det vidner den fælles koordineret varsling om lockout af samtlige lærer på både KL’s, RLTN’s og statens områder også om. Dette er et angreb på den danske model. Vi efterlader ingen på perronen, og forventer at der snarest optages reelle forhandlinger på undervisningsområdet. Så snart dette sker, vil vi tage stilling til KTO-forligene”.

Jeg forventer, at der snart optages reelle forhandlinger med underviserne og at vi derfor kan fortsætte med vores urafstemning. Materialet til urafstemning har vi planlagt at udsende den 15. marts og urafstemningen forløber frem til d. 26. marts 2013. Hvis situationen ikke løser sig, vil I selvfølgelig blive informeret.

Bedste hilsner
Benny

I mål – næsten!

1. marts 2013 af Benny Andersen

Så har vi og Danske Regioner har indgået nye overenskomstaftaler for socialpædagogernes medlemmer på døgnområdet, værkstedsområdet og omsorgs- og pædagogmedhjælpere på det regionale arbejdsmarked. Forliget ligger tæt på den aftale, vi indgik i weekenden på det kommunale område hvad angår løn og pension. Også på det her område var der jo alene 0,25% af lønsummen at forhandle om. På den baggrund er jeg tilfreds med resultatet. Ikke mindst med at have opnået en kompetencepulje til efter- og videreuddannelse af socialpædagoger:
Regionerne var ikke meget for at imødekomme vores ønske om en særlig pulje på samme måde, som vi har fået det for vores kommunalt ansatte medlemmer. Men vi fik sammen med HK Kommunal som de eneste forbund en aftale på plads om specifikt afsatte midler til kompetenceudvikling målrettet vores medlemmer. Og det er jeg meget glad for. Det er forholdsmæssigt en lille smule mindre end på det kommunale område. Billedligt talt får regionalt ansatte 200 kroner til ekstra videreuddannelse – mens de kommunalt ansatte får 300 kroner. Og det skyldes jo, at lønsummen og ATP-midlerne er noget mindre i regionerne. Kompetencepuljen adskiller sig også fra den kommunale kompetencepulje ved, at regionerne – indtil videre – kun vil medvirke til at aftalen løber i denne overenskomstperiode, og skal så tages op igen. Men jeg er glad for, at vi også kan give vores regionale medlemmer mulighed for kompetenceudvikling, som en del af deres medlemskab.

I dag forhandler vi så den allersidste overenskomst på det kommunale område nemlig overenskomsten på det dagbehandlende og forebyggende område (PFF) i kommunerne.

På mandag tager SL’s hovedstyrelse stilling til det samlede resultat, og giver deres anbefaling til Jer medlemmer. Og så er det op Jer, når vi sender det hele ud til urafstemning. Deltag i urafstemningen. En række af vores kredse afholder også medlemsmøder. I kan se alle forlig og datoer for medlemsmøder på www.sl.dk/ok13

Men vi er jo ikke i mål endnu, fordi Moderniseringsstyrelsen og KL har varslet lockout over for Lærernes Centralorganisation. Forhandlingerne omkring fornyelse af overenskomsten mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) blev afbrudt på foranledning af KL. KL har nu valgt at varsle lockout for store grupper af lærere på det kommunale område. KL har valgt at undtage visse lærergrupper for lockoutvarslet, herunder lærere ansat på døgninstitutioner med intern skole.
Vores lærere ansat på døgninstitutioner er derfor ikke omfattet af den varslede lockout.
Moderniseringsstyrelsen og LC, som forhandler overenskomst for blandt andet lærere ansat på SOSU-skolerne, har mødtes to gange til forhandling. Ved de to forhandlinger er der ikke opnået enighed. Uenigheden i forhandlingerne handler om, hvilke arbejdstidsregler der skal være gældende for lærere på SOSU-skolerne fremover. Moderniseringsstyrelsen har over for LC rejst krav om nye og enkle arbejdstidsregler, der sætter de ydre rammer for arbejdstiden og ikke regulerer selve anvendelsen af arbejdstiden. Moderniseringsstyrelsen ønsker at forhandlingsretten på arbejdstiden og planlægningen heraf bortfalder, samt at lærernes tilstedeværelse, som udgangspunkt, er på skolen i 37 timer ugentlig, med mindre andet aftales med ledelsen. LC er selvsagt ikke enig i ovenstående krav, men har på trods af uenigheden forsøgt at komme med forskellige kompromis-forslag.
Moderniseringsstyrelsen har nu valgt, at varsle lockout for alle ansatte på SOSU-skoler i hele landet. Det udsendte lockoutvarsel gælder også Socialpædagogernes lærergruppe på SOSU-skolerne.
Det udsendte lockoutvarsel betyder at SOSU-lærere fra døgnets begyndelse 1. april, vil blive nægtet adgang til de SOSU-skoler de arbejder på – og de vil fra samme dato ikke længere modtage løn fra arbejdsgiveren.
Vi vil i stedet yde konfliktunderstøttelse så længe konflikten varer. De berørte lærere på SOSU-skolerne er blevet orienteret pr. brev om situationen.
Vi støtter alt det vi kan op bag lærerne og LC’s kamp og krav. Det gør både fordi vores medlemmer er berørt, men også fordi, det er uhørt den måde, KL og Moderniseringsstyrelsen forhandler på. Det er med en rygende pistol på bordet. Og det er ikke rimeligt.
God weekend.

Hilsen
Benny

Kompetencefonden for socialpædagoger er en realitet. Det er sammenbruddet på lærerområdet også

27. februar 2013 af Benny Andersen

I dag blev vi enige om at etablere en kompetencefond for Socialpædagoger på det kommunale område. Det er jeg bare glad for. Det giver vores medlemmer nye muligheder for efter- og videreuddannelse. Det er selvfølgelig beskedne summer vi starter op med. Men på sigt kan det blive meget vigtigt for medlemmernes muligheder. På samme måde var det jo også beskedent da vi startede arbejdsmarkedspensionerne op.

Kompetencefonden etableres i samarbejde med en række andre kommunale organisationer, men sådan, at socialpædagogerne får egen fond. Det betyder at de penge vi afsætter alene kan bruges af vores medlemmer, der er ansat på de overenskomster vi har. Midlerne vi starter op med, er midler, der ligger uden for den ramme, vi har aftalt. Det er altså ikke penge, vi har taget fra lønnen.

Det er også aftalt, at arbejdsgiverne skal være medfinansierende med 20% af det ansøgte beløb, hvis der skal bevilges midler. Og det er en forudsætning, at der er tale om aktiviteter , der ligger ud over den indsats, der iøvrigt finder sted i kommunerne.

Pengene fra fonden kan bruges til diplom-, master- og kandidat-uddannelser inden for det socialpædagogiske område. Der kan gives støtte til særligt prioriteret kompetenceløft på udvalgte områder, eller inden for specifikke temaer aftalt mellem os og kommunerne.

Jeg er faktisk ret stolt af den aftale. Der vil selvfølgelig komme meget mere informationsmateriale om fonden, hvordan der kan søges o.s.v.

Sammenbrud i forhandlingerne med lærerne

Forhandlingerne omkring fornyelse af overenskomsten mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) er, her i nat brudt sammen.
Uenigheden i forhandlingerne, handler om hvilke arbejdstidsregler der skal være gældende for lærere fremover.

Socialpædagogernes lærergruppe kan derfor også blive en del af konflikten, da vi jo forhandler lærernes overenskomst via vores medlemsskab af LC.

KL har over for LC rejst krav om nye og enkle arbejdstidsregler, der sætter de ydre rammer for arbejdstiden og ikke regulerer selve anvendelsen af arbejdstiden. På den baggrund har KL rejst flg. krav:

-Bortfald af bestemmelser, der regulerer anvendelsen af arbejdstiden, samt bestemmelser, hvorefter anvendelsen af arbejdstiden skal reguleres ved lokal aftale.
-Proces- og procedureforskrifter om planlægning og tilrettelæggelse af anvendelsen af arbejdstiden bortfalder
-Reguleringen af tilstedeværelse, antal arbejdsdage m.v. bortfalder
-Regler om nedsat arbejdstid for lærere, der er fyldt 60 år, bortfalder
-Eksisterende lokale og individuelle aftaler med hjemmel i de nævnte centrale bestemmelser bortfalder.

Sagt med andre ord ønsker KL, at forhandlingsretten på arbejdstiden og planlægningen heraf bortfalder, samt at lærernes tilstedeværelse som udgangspunkt er på skolen i 37 timer ugentlig, med mindre andet aftales med ledelsen.
LC er selvsagt ikke enige i ovenstående krav, men har på trods af uenigheden forsøgt at komme med forskellige kompromis-forslag.
KL valgte noget overraskende at afbryde forhandlingerne med LC natten mellem den 26. og 27. februar, da de ikke mente at LC indgik i nogle realitetsforhandlinger med afsæt i KL-krav. KL`s bestyrelse vil inden for de nærmeste dage tage stilling til det videre forløb.

På baggrund af ovenstående sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på lærerområdet, er det nu meget realistisk at KL fremsender lockoutvarsel over for LC.
Hvis KL vælger konfliktvejen, så skal en lockout varsles inden 3. marts for så at træde i kraft 1. april, hvor den nuværende aftale udløber.

Vi vil selvfølgelig helt konkret holde vores lærere opdateret om situtationen, og hvordan de skal forholde sig, hvis og når der sker noget nyt.

Og imorgen er det store forhandlingsdag i regionerne, hvor vi gerne skulle afslutte alle vores egne regionale overenskomster.

bedste hilsner
Benny

Vi nærmer os et samlet resultat

25. februar 2013 af Benny Andersen

Det blev en lang weekend. Natten til mandag helt præcis kl. 03.56 underskrev jeg protokollatet om ny overenskomst for socialpædagoger i kommunerne. Og fredag afsluttede vi de fælles forhandlinger i regionerne i KTO-regi, og lørdag lavede vi forlig på vores eget værkstedsområde. Så nu begynder det at ligne et samlet resultat.

Det regionale forlig er nærmest identisk med det, vi indgik på det kommunale område. Det vil sige generelle lønstigninger på 1.91% i perioden og 0.25% til vores egne forhandlinger. Også på det regionale område fik vi afvist arbejdsgivernes angreb på tr-systemet og MED-systemet. I kan læse det samlede regionale KTO-forlig på <a href=”http://www.kto.dk”>www.kto.dk</a>.

På vores egne områder; værsksted og socialpædagoger i kommunerne (døgn-området) fik vi et fornuftigt resultat ud af de 0,25%, der var til stede.

De få midler, der var til rådighed, blev brugt til, at alle socialpædagoger i basisstillinger får forhøjet deres stillingstillæg. Det er et af de helt konkrete resultater af weekendens OK-forhandlinger. Derudover forhøjes mellemledernes pensionsindbetaling med 0,3%, særydelserne forhøjes med 0,25% og de studerendes løn forhøjes med 0,25%. Og dertil kommer så de generelle lønforhøjelser på 1,91% fra det samlede KTO-forlig.

Den samlede økonomiske ramme, som vi har forhandlet indenfor, har ikke givet os de store muligheder. Vi har valgt at bruge de få penge, så flest mulige medlemmer får lidt, og at vi mindsker det forventede reallønstab.

Alle vil fremover være på den højeste ATP pensionssats.

Et gammelt ønske om at harmonisere den såkaldte værkstedsoverenskomst med socialpædagogoverenskomsten på basisstillinger er også lykkedes. Det er meget tilfredsstillende, at vi nu kan opfylde det gamle ønske om, at vores medlemmer i basisstillinger på værkstedsområdet nu kan se frem til at få det samme i løn og pension, som vores medlemmer på døgnområdet.

Et led i aftalen er desuden, at der er afsat penge til en kompetencefond, men de endelige rammer er endnu ikke forhandlet på plads.

Og det er jeg rigtig glad for. Det ser ud til, at det lykkes for os, at få etableret en kompetencefond, der giver socialpædagogerne mulighed for efter- og videreuddannelse. Det er klart, at det tager tid at bygge en sådan fond op, men nu er vi startet i det små. Jeg er sikker på, at det fremover vil være et meget vigtigt aktiv for vores medlemmer.

Kompetencefonden forhandles først endelig på plads i løbet af de næste dage.

Udover en kompetencefond er der desuden aftalt en række projekter om udvikling af faglighed, kvalitet og arbejdsmiljø. Projekterne handler om nye former for specialisering i kommunerne, anbragte børns skolegang, handicappedes muligheder for en plads på arbejdsmarkedet og forbedring af Socialpædagogernes arbejdsmiljø.

Endelig har vi aftalt at vi inden 1. oktober skal afslutte et projekt om at undersøge mulighederne for at der indgås overenskomst på familieplejeområdet.

Afslutnings vil jeg også gerne fremhæve at vi har afvist KL’s krav om at gøre forhandlingsretten til et individuelt anliggende, når det handler om lokalløn. At vi har afvist arbejdsgivernes ønske om at den enkelte ansatte skal kunne arbejde op til 42 timer om ugen, uden at det aftales med tillidsrepræsentanten. Alle aftalerne kan læses på <a href=”http://www.sl.dk/OK13″>www.sl.dk</a>.

Nu mangler vi lederoverenskomst og pædagoger i særlige stillinger, som vi forhandler mandag. Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, som vi forhandler onsdag. Det dagbehandlende og forebyggende område, som forhandler fredag. Og endelig alle vores egne overenskomster på det regionale område, som vi forhandler torsdag.
Du hører nærmere.
Venlig hilsen
Benny

Store forhandlingsweekend er startet – godt…

22. februar 2013 af Benny Andersen

Så går vi ind i slutspurten, og denne weekend skal vi gerne have en række aftaler på plads.

Ja vi har allerede indgået aftale i kommunerne om lokal lønddannelse. Vi afviste alle KL’s krav om individualisering af aftaleretten, og færre forpligtigelser til kommunerne i.f.t. spillereglerne. De ændringer der skete var alene to ting. Der iværksættes et projekt på tværs af alle organisationer om brugen og indholdet af det såkaldte råderumspapir. Altså det papir der handler om tilbagefaldsmidlerne. Det håber jeg bliver et afsæt til klarere og stærkere regler for tilbagefaldsmidler. Dernæst kom der en mulighed for at kommunerne efter aftale ikke deltager i de såkaldte tvistsager på niveau 2. Ja det er meget teknisk.

Og her fredag til aften – forbavsende hurtigt (det tog kun 8 timer:-) har vi indgået forlig på regionernes område. De fælles krav mellem KTO, AC, Sundhedskartellet og FOA. Forliget ligner til forveksling resultatet på det kommunale område – Generelle procentuelle lønstigninger på 1,97% over 2 år, 0,25% til organisationsforhandlinger, faglighed og kvalitetsprojekter, mindre præciseringer og ændringer på MED-området, bevarelse af reguleringsordningen. Og så ikke mindst – vi har afvist alle regionernes krav om forringelser i tr-systemet, MED-systemet og på seniordagene. Så som forventet og det bedst opnåelige.

Vi forfølger mulighederne for bedre kompetenceudvikling på vores egne regionale forhandlinger i næste uge.

Lørdag forhandler vi værkstedsområdet i kommunerne og søndag forhandler vi Socialpædagogerne i kommunerne (vores absolut største overenskomst – døgnområdet). Jeg glæder mig til en fortsat god weekend.

bedste hilsner
Benny

Ingen dans på bordene, men KTO-forliget blev enstemmigt godkendt

18. februar 2013 af Benny Andersen

Der var hverken jubelsang eller dans på bordene, da vi i hovedbestyrelsen i dag behandlede weekendens KTO-forlig på det kommunale område.

Men en fornuftig og realistisk tilgang til tingene. Resultatet var som forventet og hovedbestyrelsen lagde vægt på, at det var godt, at arbejdsgivernes krav om forringelser på tr- og MED-området og seniordagene var blevet afvist. Det er godt, at reguleringsordningen er bevaret. Det er godt, at der er afsat penge til en fortsættelse af tryghedspuljen, og der er mulighed for at etablere kompetencefond, hvis arbejdsgiverne vil. Det er også godt, at der åbnes nye perspektiver for faglighed og kvalitet på de enkelte områder, hvor der afsat penge til projekter.

Det er ikke godt at reallønen ikke kan sikres, men sådan er det jo, når vi har prioriteret at følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Og der er der jo en negativ reallønsudvikling. Hovedbestyrelsen konstaterede også, at det er ærgerligt at MED-uddannelsen forkortes. Til gengæld er det godt, at ledelsen forpligtiges til at deltage, og der bliver et ankesystem.

Samlet set var det enstemmigt, at hovedbestyrelsen godkendte KTO-forliget. Det er jeg glad for, og jeg glæder mig nu til at komme videre med vores egne forhandlinger på de respektive overenskomstområder.

I morgen gælder det fællesaftalen om lokal løndannelse.

venlig hilsen
Benny

MERE END 18 TIMER, MANGE PLADER MARABOU CHOKOLADE, SPANDEVIS AF KAFFE OG ET KTO FORLIG

16. februar 2013 af Benny Andersen

Her kl. 07.30 blev vi færdige efter mere end 18 timers forhandling. Det har været ufattelig langsommeligt, men vi har et KTO forlig. Rammen var og er snæver. Forliget mellem statsorganisationerne og finansministeriet havde lagt linjen, og det er et magert forlig med små lønstigninger. Det bedst opnålige må jeg bare konstatere, men må også ærligt erkende, at vi med megen stor sandsynlighed ikke kan holde reallønen.

Hovedelementerne er, at stort set alle pengene er brugt til generelle lønstigninger ialt 1,97% på to år. Der er afsat 0,25% til organisationforhandlingerne. Og reguleringsordningen er bevaret og videreføres.

På MED-området er der lavet aftale om hovedudvalgets kompetence i.f.m strukturændringer, indgåelse og genforhandling af lokalaftaler, et projekt vedr. fælles partsrådgivning (der skal tage sig af uenigheder i MED-udvalgene), nye rammer og forpligtigelser i.f.m. MED-uddannelsen. Og endelig en mulighed for at aftale færre “skal” bestemmelser lokalt, vel at mærke kun, hvis der kan opnås enighed om det.

Der indgås en aftale om partssamarbejde om udvikling af kernydelsen på de forskellige områder. Et af disse områder er for borgere med særlige behov. Altså hele det socialpædagogiske område, hvor vi får mulighed for at aftale konkrete fagligheds og kvalitetsprojekter. Der er afsat midler til dette partssamarbejde, og vi vil være direkte repræsenteret og med til at bestemme hvilke projekter og hvordan pengene kan bruges. Væksthus for ledelse opretholdes og videreføres.

Der indgås et projekt om kønsmainstreaming af KTO-aftaler, som kan blive vores redskab i.f.m. arbejdet for ligeløn.

Akut fondsbidraget (Akut fonden der bruges til uddannelse af tillidsrepræsentanter) forhøjes ligesom der fortsat er mulighed for lokale kommunale akut formål.

Der er aftalt en tydeliggørelse af mulighederne for delpension.

Tryghedspuljen videreføres på samme måde som tidligere, men med et mindre beløb (svarende til det, der er forbrugt hidtil). Resten af tryghedspuljen + nye ATP midler (uden for den økonomiske ramme) fordeles til de respektive organisationer. Vi vil gå efter at disse penge bruges til at etablere en kompetencefond for socialpædagoger. Det håber jeg meget, arbejdsgiverne vil være med til, når vi går i gang med vores organisationsforhandlinger.

Og endelig ændres nogle varslingsbestemmelser i.f.m. afskedigelser.

Og ikke mindst så fik vi afvist alle KL’s krav om at forringe beskyttelsen for tillidsrepræsentanter og suppleanterne, og angrebene på MED-systemet. Det var i sig selv vigtigt. Ligesom vi fik afvist KL’s ønsker om at forringe seniordagene og afskaffe valgfriheden ved den 6. ferieuge.

Jeg er tilfreds med, at vi har lavet en aftale. Den vil ikke gå over i historien, men er og har været det bedst opnåelige. Det er vores fælles vurdering i alle organisationerne i KTO’s forhandlingsudvalg. Ligeså snart det endelige KTO forlig er gennemskrevet vil det blive publiceret på vores og KTO’s hjemmeside. Jeg skal nok gøre opmærksom på når det sker. Og det vil være i løbet af weekenden, vil jeg tro.

Nu glæder jeg mig til at sove, og til at komme videre med egne forhandlinger de næste dage. Sådan at vi kan få et samlet resultat, som du og alle medlemmer i øvrigt så skal tage stilling til.

Fortsat god weekend

bedste hilsner
Benny

En god weekend er…

14. februar 2013 af Benny Andersen

At sove lidt længe, brygge den bedste kaffe, en croissant, 4 aviser – familien, kæresten, hunden, solen, fjorden – den gode mad og vinen og meget mere :) . Ja vi har alle sammen forskellige billeder af den gode weekend. Men min kommende weekend starter allerede fredag kl. 13.00. Og den bliver noget anderledes. Den kommer til at foregå på Weidekampsgade i København. I KL-huset, og vi skal forhandle overenskomst. Og skal det blive en god weekend, så skal vi lave et overenskomstforlig på det kommunale område – et KTO-forlig for alle kommunalt ansatte.

Det ser noget svært ud. Det afgørende for mig er, at en aftale er, at vi tager skridt til, at udvikle og gøre de kommunale arbejdspladser bedre. Hvor der er plads til kvalitet og faglighed. Ja og så selvfølgelig lønstigningerne, men jeg ved, og I ved, at de bliver begrænsede. Ikke mindst efter at staten ligesom har lagt linjen og rammen for økonomien. Sådan er de faktiske forhold jernindustrien, som man siger.

Når det ser svært ud, så er det jo også fordi, at kommunerne stadig har fastholdt nogle krav, som specielt vil svække tillidsrepræsentanter og MED-repræsentanterne. Og der har de jo i den grad misforstået noget. Udvikling af attraktive kommunale arbejdspladser forudsætter jo, at de ansatte tager et medejerskab. Et medejerskab til at skabe, til at udvikle – og det gør man altså ikke ved at svække de repræsentanter, der skal repræsentere personalet; nemlig tillidsrepræsentanterne og deres suppleanter, og repræsentanterne i MED-systemet.

Jeg håber, at kommunerne er kravlet noget ned af træet, og at vi får lavet en aftale. Fordi så vil vi også kunne komme videre på vores egne overenskomstområder.

Det bliver en lang weekend, vi går efter resultatet, så det også bliver en god weekend. Du kan følge med her på siden og på <a href=”http://www.facebook.com/forbundsformand”>www.facebook.com/forbundsformand</a>.

God weekend og nyd den på din måde :)
Hilsen
Benny

Bjarne er færdig

8. februar 2013 af Benny Andersen

Så blev Bjarne og co færdige. Altså finansministeren og de statslige ansattes forhandlingsfællesskab CFU. Der er en aftale.

Det gode er at reguleringsordningen er bevaret, der er afsat midler til kompetenceudvikling, der er fokus på faglighed og tillid.

Det er et godt afsæt til den kommende fredags forhandlinger mellem os i KTO og kommunerne. Og selvom vi ikke direkte kan overføre de lønstigninger, der aftalt på statens område til det kommunale så er en ting helt sikkert. Det bliver en meget snæver ramme. For de statsansatte er det knap 2% over to år. Det er altså ikke meget.

Vores medlemmer på Kofoeds skole, Dansk Røde Kors samt lærere på SOSU- skolerne, er omfattet af statsforliget.

Men tak alligevel. Nu er vi et skridt videre, og så er banen ligesom kridtet op til den kommende weekend.

I kan læse mere detaljeret om statsforliget på vores hjemmeside.

God weekend
Benny

 

Mens vi venter på Bjarne…

6. februar 2013 af Benny Andersen

Så har vi haft endnu en aften med forhandlinger. Denne gang var det i Danske Regioner, og det var fælles forhandlinger mellem Regionerne på den ene side og KTO (som vi er en del af), Akademikerne, FOA og Sundhedskartellet på den anden side.
På mødet i dag er forhandlet en række kravstemaer om fx MED/TR, lønstatistik, socialt kapitel, ferie, ligestilling og tidsbegrænset ansættelse. Vi har haft en konstruktiv dialog om blandt andet en række TR-krav, men har også måtte konstatere, at der ikke på mødet i dag kunne opnås enighed om et delresultat.

Så vi fortsætter og nu tager vi så hele molevitten på den afsluttende forhandling weekenden d. 22.-24. februar. Der skal vi nå et resultat.

Og for at sige det som det er. Så venter vi alle på Bjarne, altså Corydon finansministeren. Der bliver først for alvor slået søm, når vi kender et resultat på statens område. Og jeg tror Bjarne laver mål i morgen – og præsenterer et resultat. Det håber jeg i hvert fald. For så kan vi komme videre.

Vi har også tidligere på ugen forhandlet vores egen socialpædagog-overenskomst i kommunerne. Og også her er der en udmærket dialog om arbejdstid, værkstedsområdet, faglighed og komptence. Men vi laver ingen aftaler endnu. Vores egne forhandlinger på alle vores overenskomstområder venter også på et KTO-forlig. Og i KTO venter vi på finansministeren, så kom nu Bjarne :-) .

Næste afgørende forhandling er i kommunerne, og det er på næste fredag d. 15. februar.

bedste hilsner
Benny